Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στο  ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

Θεσσαλονίκη, 8-1-2016
Αρ. Πρωτ. 208

Γραφείο: Διοικητή
Πληροφορίες: Καραγιάννη Αικατερίνη                   
e-mail: gramagpavlos@outlook.com    
Κοιν:  Επιστημονικό Συμβούλιο     

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στο

ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

Ο Αναπλ. Διοικητής του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπόψη:

1. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

3. την υπ. Αριθ.Α2β/Γ.Π.οικ.23040/ 27-3-2015  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, περί Αποδοχής παραίτησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, κου Τζηκαλάγια Zήση.

4. την Υ.Α. με αρ.Υ10β/Γ.Π.οικ./16674/24-3-2014, ΦΕΚ 161/28-03-2014/τ. ΥΟΔΔ περί του Διορισμού του κ. Σερίδη Πέτρου ως Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

5. Τις Διατάξεις του Ν.2889/2001, άρθρο 7

6. Τις Διατάξεις του Ν. 3204/03 άρθρο 2 παρ.20

7. Τις Διατάξεις του Ν 3868/2010, άρθρο 8 παρ. 3

8. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.136/7-1-2015  έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού

 

 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τους Συντονιστές Διευθυντές και Μοναδικούς Διευθυντές που προΐστανται τμημάτων - εργαστηρίων -μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»  και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο του Διοικητή με συνημμένο Βιογραφικό, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου.

 

 

ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ

MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ