Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά  για την ανάθεση σε προμηθευτή για επτά (7) μήνες της προμήθειας "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" Προϋπολογισμού 105.00 με τον ΦΠΑ