1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ενημερώνετε για την πραγματική κατάσταση της υγείας του από τον Διευθυντή της Κλινικής.
  2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
  3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
  4. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.
  5. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Να τηρείται το απόρρητο όλων των πληροφοριών που περιέχει ο ιατρικός φάκελός του.
  6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει ή να καταθέτει διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λαμβάνει πλήρη γνώση των επ’ αυτών
  7. Έχει το δικαίωμα να γίνονται σεβαστές οι ηθικές και πολιτιστικές του αξίες, καθώς και οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις.